جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3056)

1-2 نازل41-3 اهداف6فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته7کلیات8آشنایی با سم‌پاش‌ها82-1 تقسیم‌بندی سم‌پاش‌ها82-1-1 سم‌پاش‌های دستی92-1-2 سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور9 2-1-2-1 سم‌پاش پشتی با فشار متناوب (کتابی)9 2-1-2-2 سم‌پاش پشتی با فشار دائم (استوانه‌ای)102-1-3 سم‌پاش‌های پشتی موتوری102-1-4 Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3055)

3-6 مدل تحقیق463-6-1 مدل رگرسیون463-7 متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها463-7-1 بازده473-7-2 بهنگام بودن سود 493-8-1 روش کتابخانه ای 503-8-2 روش میدانی513-8-3 اینترنت513-9 قلمرو تحقیق 513-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون523-10-1 آزمون مانایی523-10-2 آزمون Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (3052)

1-4-11 نانو ذرات لپیدی……………………………………………………………………………………………………….191-4-12 نانو ذرات پلیمری……………………………………………………………………………………………………..201-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..211-6 خواص نوری نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….231-7 انواع پلاسمون سطحی……………………………………………………………………………………………………..241-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….281-9 پارامترهای موثر در طراحی نانو ذرات مغناطیسی………………………………………………………………….321-9-1 موانع فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………………………….321-9-2 پارامترهای Read more…